Uruchamiamy polskiego Lifehackera!

2
1293

W pierw­szym arty­kule parę słów o projekcie.

Idea utwo­rze­nia spe­cjal­nej strony poświę­co­nej róż­nym spo­so­bom na uła­twia­nie sobie życia (ang. life­hack) krą­żyła mniej wię­cej od roku. Źródłem inspi­ra­cji były przede wszyst­kim strony anglojęzyczne.

Głów­nym celem auto­rów tej strony jest uczy­nie­nie Lifehackera plat­formą wymiany pomysłów i doświad­czeń dyna­micz­nych osób.
Pla­nu­jemy aktu­ali­zo­wać stronę kilka razy dzien­nie i publi­ko­wać nie tylko „wła­ściwe” life­hacki, ale też mate­riały zwią­zane z sze­roko rozu­mia­nym roz­wo­jem osobistym.

Pol­ski Life­hac­ker jest już dostępny w Twit­te­rze. Warto jest również zasub­skry­bo­wać newsletter i kanał RSS pol­skiego Life­hac­kera oraz dołączyć do nas na Facebooku. Dzięki temu można na bie­żąco otrzy­my­wać naj­waż­niej­sze infor­ma­cje ze strony.